Sinne og vold

En definisjon på vold: "Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den andre personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den andre vil." (Per Isdahl, 2001).

Breadcrumbs

Sinne og vold

Mange tenker på vold i forbindelse med sinne og det er i noen grad en sammenheng mellom vold og sinne. Men sinne og vold er egentlig to forskjellige ting. Enkelt sagt er sinne en følelsesmessig reaksjon mens vold består av handlinger. Sinne er noe vi kjenner inne i oss, vold er noe vi utfører. Bak vold ligger svært ofte sinne men vold utøves også noen ganger uten sinne (f.eks. ran, voldtekt, maktkamp, tortur). Vold kan også ha sin rot - direkte eller indirekte - i uforløste traumer. På den annen side kan sinne ofte finne andre utløp enn vold, f.eks. når sinnet rettes innover mot den sinte selv.

En definisjon på vold: "Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den andre personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den andre vil." (Per Isdahl, 2001). Når vi bruker en slik definisjon på vold, begrenser vi ikke betydningen av vold til å være fysisk. Den kan også utøves psykisk, gjennom trusler, trakassering, ydmykelser og andre former for kraftige, verbale utsagn.

Når den sinte tyr til vold, er fortvilelsen stor. Den sinte, voldelige ønsker i utgangspunktet ikke å bruke vold, men ser ingen annen utvei. Volden blir det siste, fortvilte uttrykket, et desperat forsøk på omsider å bli hørt, sett eller forstått. Dessverre får også slik voldsbruk av og til tragiske følger.

Volden - enten den er fysisk eller verbal - har også en hensikt. Den tjener til å dempe smerten i vårt indre ved å forflytte eller fordele smerten over på andre. "Når jeg lider, skal også du lide". Vold har også en katarsis-effekt: den intense følelsesmessige smerten renses bort gjennom utøvelse av vold. Dette er velkjent for voldsutøvere. Når vi har rast fra oss, har sinnet også gått over. Se mer om katarsis på Wikipedia: katarsis. Det interessante her er at vi søker vold fordi vet av erfaring at den indre smerten forsvinner gjennom aggresjonen. Imidlertid vil voldsbruk ofte føre til ny smerte: anger og skam over de aggressive handlingene som gikk ut over mennesker vi egentlig er glad i.

Det er gjort mye forskning på vold. I Norge finnes mye statistikk og forskningsresultater om vold hos Statistisk Sentralbyrå, Norsk kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring og Norsk institutt for by- og regionsforskning. Tabellen nedenfor viser resultater fra undersøkelse om vold i parforhold (NIBR rapport 2005-3):

sinne og vold

Vi bruker Cookies.